Algorytm Dijkstry pomaga w znalezieniu najkrótszej ścieżki w grafie. Mówiąc po ludzku, można go zastosować np. do znalezienia najkrótszej drogi od miejscowości A do miejscowości E. Żeby to działało należy przyjąć, że wierzchołki(V) to skrzyżowania, a wagi krawędzi to odległości pomiędzy miastami.

Algorytm Dijkstry jest wykorzystywany w informatyce na przykład do trasowania pakietów w protokole OSPF(Open Shortest Path First).

Pseudokod algorytmu, źródło wikipedia:

Dijkstra(G,w,s):
  dla każdego wierzchołka v w V[G] wykonaj
   d[v] := nieskończoność
   poprzednik[v] := niezdefiniowane
  d[s] := 0
  Q := V
  dopóki Q niepuste wykonaj
   u := Zdejmij_Min(Q)
   dla każdego wierzchołka v – sąsiada u wykonaj
     jeżeli d[v] > d[u] + w(u, v) to
      d[v] := d[u] + w(u, v)
      poprzednik[v] := u
      Dodaj(Q, v)

  cout <<"Droga wynosi: "<<d[v];

Postanowiłem napisać klasę w PHP, która będzie realizowana algorytm Dijkstry, przy okazji pisania algorytmu skorzystałem z przeładowania metody magicznej __toString() oraz obejścia przeładowania konstruktora.

class Dijkstra
{
  private $graph_array = [];
  private $path = null;

  public function __construct(Array $graph = null)
  {
    if($graph != null && is_array($graph))
      $this->setGraph($graph);
  }

  public function setGraph(Array $graph)
  {
    $this->graph_array = $graph;
  }

  public function process($source, $target)
  {
    if(count($this->graph_array) < 2)
      return false;

    $vertices = [];
    $neighbours = [];
    foreach ($this->graph_array as $edge)
    {
      array_push($vertices, $edge[0], $edge[1]);
      $neighbours[$edge[0]][] = array("end" => $edge[1], "cost" => $edge[2]);
      $neighbours[$edge[1]][] = array("end" => $edge[0], "cost" => $edge[2]);
    }
    $vertices = array_unique($vertices);

    foreach ($vertices as $vertex)
    {
      $dist[$vertex] = INF;
      $previous[$vertex] = NULL;
    }

    $dist[$source] = 0;
    $Q = $vertices;
    while (count($Q) > 0)
    {
      $min = INF;

      foreach ($Q as $vertex){
        if ($dist[$vertex] < $min) {
          $min = $dist[$vertex];
          $u = $vertex;
        }
      }

      $Q = array_diff($Q, array($u));
      if ($dist[$u] == INF || $u == $target)
        break;


      if (isset($neighbours[$u]))
      {
        foreach ($neighbours[$u] as $arr)
        {
          $alt = $dist[$u] + $arr["cost"];
          if ($alt < $dist[$arr["end"]])
          {
            $dist[$arr["end"]] = $alt;
            $previous[$arr["end"]] = $u;
          }
        }
      }
    }
    $path = array();
    $u = $target;
    while (isset($previous[$u]))
    {
      array_unshift($path, $u);
      $u = $previous[$u];
    }
    array_unshift($path, $u);
    $this->path = $path;
  }

  public function returnPath()
  {
    return implode(", ", $this->path);
  }

  public function __toString()
  {
    return $this->returnPath();
  }
}

Klasa realizuje pseudokod i korzystanie z niej sprowadza się do podania w konstruktorze lub w metodzie setGraph(Array) tablicy z odległościami(wagami wierzchołków) pomiędzy określonymi punktami:

$graph_array = array(
  array("a", "b", 6),
  array("a", "c", 5),
  array("a", "f", 18),
  array("b", "c", 7),
  array("b", "d", 3),
  array("c", "d", 14),
  array("c", "f", 1),
  array("d", "e", 10),
  array("e", "f", 6)
);

$alg = new Dijkstra($graph_array);
$alg->process('a','d');
echo $alg.'<br>';
$alg->process('a','e');
echo $alg;

W konstruktorze podaje tablice z odległościami pomiędzy punktami, następnie wywołuje metodę process, która sprawdza najkrótszą ścieżkę pomiędzy punktami a oraz d następnie wypisuje tą ścieżkę(w tym momencie wywołana jest metoda magiczna __toString(). I potem powtarzam to samo dla innej ścieżki.

Rezultatem działania aplikacji będzie wypisanie dwóch ścieżek:

a, b, d
a, c, f, e

W aplikacji korzystam z wielu funkcji operujących na tablicach:

 • array_unique($array) zwraca unikalne wartości z tablicy $array
 • array_push($array, $e) wstawia element $e na koniec tablicy $array
 • array_diff($A, $B) zwraca różnicę(elementy, które występują w zbiorze A i nie występują w zbiorze B)
 • array_unshift($array, $e) wstawia element(y) $e na początek tablicy $array

Korzystam również ze stałej matematycznej INF reprezentującej nieskończoność w PHP.