Czym jest wzorzec Rejestr(Registry) i kiedy może się nam przydać?

Wzorzec Rejestru jest przydatny gdy chcemy mieć globalny dostęp do obiektów znajdujących się w jednym miejscu.  Jaka jest więc różnica pomiędzy Rejestrem, a zastosowaniem zmiennych globalnych? Otóż dzięki użyciu Rejestru mamy kontrole nad dostępem do obiektów. Podstawowymi metodami rejestru będą metody rejestrujące obiekt oraz pobierające go. Można jeszcze, a wręcz powinno się dodać metodę, która wyrejestruje obiekt, ale w tym prostym przykładzie to pominę. Rejestracja obiektu i jego pobieranie zostaną zaimplementowane poprzez funkcje magiczne __get() oraz __set(). Są to funkcje wywoływane w klasie w momencie kiedy próbujemy dostać się do nieistniejącej zmiennej w klasie. Na potrzeby rejestru, stworzyłem 3 proste klasy o nazwach A, B i C, których zadaniem jest coś wyświetlić.

 Implementacja wzorca Rejestru w PHP

class A
{
  public function sayA()
  {
   echo 'a';
  }
}
class B
{
  public function sayB()
  {
   echo 'b';
  }
}
class C
{
  public function sayC()
  {
   echo 'C';
  }
}

Następnie przechodzę do tworzenia rejestru. W poprzednim artykule opisywałem wzorzec Singleton, z którego teraz skorzystam. Ponadto będzie nam potrzebna tablica, która przechowa obiekty w rejestrze. Tablica zadeklarowana jest jako static ponieważ potrzebujemy wyłącznie jednej tablicy.

Najważniejszymi metodami są metody __get oraz __set, które odpowiadają za rejestrację obiektu i jego pobranie.

Metoda __get() sprawdza czy obiekt istnieje w rejestrze i jeśli tak to go zwraca, a jeżeli nie istnieje to wyrzuca wyjątek, że obiekt nie istnieje.

Metoda __set() zapisuje obiekt($value) w rejestrze pod nazwą $object. W tej metodzie powinniśmy dodać sprawdzanie czy obiekt już istnieje w tablicy, na podobnej zasadzie jak w metodzie __get(), ale w tym prostym przykładzie to pominę.

Implementacja klasy Rejestr w PHP

class Registry
{
  private static $instance;

  public static function getInstance()
  {
    if(self::$instance == null) self::$instance = new Registry();
	  return self::$instance;
  }

  private static $objects = array();

  private function __construct()
  {

  }

  public function __get($key)
  {
   if(isset(self::$objects[$key]) == false)
	 {
	   throw new Exception('<br>Brak obiektu w rejestrze<br>');
	 }
	 return self::$objects[$key];
  }
  public function __set($object, $value)
  {
   self::$objects[$object] = $value;
  }
}

Przykładowe użycie wzorca

Gdy już mamy zaimplementowany wzorzec rejestru możemy przetestować jak on działa.  Tworzymy blok try catch ponieważ jedna z metod wyrzuca wyjątek. W bloku try tworzymy obiekty klas A, B oraz C. Pobieramy instancję rejestru.
Następnie zapisujemy pod nazwą a obiekt klasy A i analogicznie robimy to samo dla klas B oraz C. W następnych linia pobieramy obiekt B z rejestru do zmiennej  $objectToTest oraz wywołujemy na nim jego metodę sayB(). Następnie wywołujemy funkcję doSomething(), która pobiera z Rejestru obiekt A i wywołuje jego metodę sayA(). Na końcu pobieramy obiekt D, który nie istnieje i zostanie rzucony wyjątek, który wyświetlamy.

try
{
  $objA = new A();
  $objB = new B();
  $objC = new C();

  $registry = Registry::getInstance();

  $registry->a = $objA;
  $registry->b = $objB;
  $registry->c = $objC;

  $objectToTest = $registry->b;
  $objectToTest->sayB();
  doSomething();

  //dostep do niezarejsowanego obiektu
  $registry->d; 
}
catch(Exception $e)
{
  echo $e->getMessage();
}

function doSomething()
{
  Registry::getInstance()->a->sayA(); 
}

Podsumowowanie

Wzorzec rejestru bardzo ułatwia programowanie jednakże, nie powinien być nadużywany. Kod, który napisałem można rozwinąć poprzez implementacje interfejsów: Iterator, ArrayAccess, Countable, Serializable oraz lepszą obsługę wyjątków, powinniśmy też dodać metodę wyrejestrowującą obiekt z rejestru. Jako bardzo dobrą implementacje rejestru mogę polecić klasę Zend_Registry. Wchodzącą w skład frameworka Zend.

Działający kod